Jogi irányelv

A weboldal használatával a jogi irányelveink vonatkoznak önre.

Adatvédelmi tájékoztató

I. ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉG ÉPÍTŐ TÉRINFORMATIKAI ALKALMAZÁS

Az Öntözési közösség építő térinformatikai alkalmazás (továbbiakban: ÖK rendszer) az öntözési közösségek megalakulásának ösztönzését támogató interaktív, webes térinformatikai alkalmazás, melynek célja:

 • olyan tervezést támogató informatikai alkalmazás kialakítása, mely teret adva az alulról jövő valós termelői igényeknek elősegíti az öntözési közösségek szerveződését,
 • biztosítja az öntözni szándékozó termelők egymásra találását és aktív kommunikációját, valamint
 • hozzájárul a támogató (NFK, NAK) és kutató szervezetek (NAIK AKI, NAIK ÖVKI) és az Agrárminisztérium öntözéssel kapcsolatos szakpolitikai céljainak eléréséhez.

A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5., statisztikai számjele: 15840369-8413-312-01, törzskönyvi azonosító száma: 840363, adószáma: 15840369-2-42) által üzemeltetett Öntözési közösség építő térinformatikai alkalmazás használatához regisztráció szükséges.

A regisztráció az Öntözési Közösség webes felületén történik. https://ontozesikozossegmo.hu

Az ÖK rendszerben a felhasználói oldalon az alábbi lehetőségek érhetők el:

 • Regisztráció
 • Felhasználói adatok szerkesztése
 • A felhasználó a térképi felületen berajzolhatja, módosíthatja az öntözendő területeit
 • A berajzolt területen vizsgálatot folytathat, amely segítségével megtudhatja, hogy a felhasználó által megadott terület milyen mértékben érintett tiltott, vagy öntözésre nem alkalmas területekkel.
 • A felhasználó kapcsolatot kezdeményezhet a területével szomszédos területek gazdáival.
 • Először a kapcsolatot kezdeményező felhasználó küldhet jelzést a másik félnek
 • A másik fél az ÖK rendszeren keresztül láthatja a kapcsolati kezdeményezést.
 • Amennyiben elfogadta a kezdeményezést, a két kapcsolatot létesített felhasználó számára láthatóvá válik a másik fél adata.
 • Jelzést kap a felhasználó, ha idő közben valaki az Ő általa berajzolt területek közelébe új öntözendő területet vesz fel.

A rendszerbe a felhasználó a webes felületen keresztül, e-mail címének és jelszavának megadásával tud belépni. Két óra inaktív működés után a felhasználót a rendszer automatikusan kilépteti.

Alapfogalmak:

 • Felhasználói regisztráció: Publikusan elérhető funkció, melynek használatával a szabadföldi kertészeti vagy szántóföldi kultúráját öntözni szándékozó termelő e-mail címével regisztrál az alkalmazás honlapján és elfogadja, hogy e-mail címe kapcsolattartási adatként felhasználásra kerül. A regisztrációkor az öntözni szándékozó termelő megadhatja egyéb elérhetőségi adatait is (pl.: telefonszám), amelyek amennyiben azt a regisztrált felhasználó engedélyezte megosztásra kerülnek a kapcsolatépítési funkciók használatakor.
 • Felhasználó felfüggesztése: A rendszert működtető szervezet számára elérhető privilegizált funkció. Azon felhasználók, akik a rendszert nem rendeltetési céljainak megfelelően, szándékosan vagy figyelmetlenségből helytelenül használják, felfüggesztésre kerülnek. A felhasználó felfüggesztésével az adatai nem kerülnek automatikusan törlésre.
 • Felhasználó aktiválása: A rendszert működtető szervezet számára elérhető privilegizált funkció. Indokolt esetben a felfüggesztett felhasználó aktiválásra kerül. A felfüggesztés esetén a rendszert működtető szervezet fenntartja a jogot, hogy a felhasználó által helytelenül megadott blokk adatokat törölhesse.

II. Általános rendelkezések

Az NFK a regisztráció során, illetve az alkalmazás használata során az adatmezőkbe írt személyes adatokon kívül egyéb személyes adatokat nem gyűjt.

Az NFK a regisztrált termelőkkel közvetlenül felveheti a kapcsolatot segítve az öntözési közösségek kialakulását, illetve az egyéni kérdések megválaszolását. Az NFK láthatja a termelői kapcsolatok hőtérképét, a hot-spot-ok esetén képes célzott megkeresésekkel élni.

Az NFK láthatja a regisztrált felhasználók és termelői kapcsolatok adatbázisát és azt, elemzés és tervezés céljából, Excel formátumban exportálhatja.

A termelő kérdéseit megküldheti az NFK-nak, aki ezeket feldolgozza és a rendszeren keresztül válaszol.

A regisztráció során a következő adatok kerülnek rögzítésre:

 • név,
 • lakcím,
 • e-mail cím,
 • telefonszám

Az NFK a regisztrálók jövőbeni bejelentkezését megkönnyítő kis szövegrészleteket (ún. cookie-kat) helyez el a regisztrálók számítógépén. A cookie személyes adat, az adatkezelés célja, hogy a regisztrálók egymástól megkülönböztethetők legyenek, munkamenet során megadott adatok tárolása, munkamenet megszakadása esetén az adatvesztés elkerülése. A cookie-król több információ megtudható a http://www.aboutcookies.org oldalon. A cookie-k elfogadása nem teremt lehetőséget az NFK számára sem a regisztráló számítógépéhez, sem személyes információihoz való hozzáférésre azokon az adatokon kívül, amelyek kezeléséhez a regisztráló hozzájárult. Ezt az eljárást az NFK szigorúan betartja. A regisztráló választhat, hogy el kívánja-e fogadni a cookie-kat.

Amennyiben nem kívánja elfogadni a cookie-k használatát, akkor böngészőjét beállíthatja olyan módon, hogy az értesítést küldjön a cookie-k elhelyezésének kérelméről, vagy automatikusan letiltsa azok használatát.

Az NFK minden tőle elvárhatót megtesz a pályázóval kapcsolatosan birtokába került adatok védelme érdekében, az adatbiztonság követelményeinek teljesítéséért.

A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) előírásai alapján történik.

Az NFK gondoskodik az adatok sérthetetlenségéről, rendelkezésre állásáról, bizalmasságáról és biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében. Az NFK gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek. Az NFK az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az NFK az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • a jogosulatlan hozzáférés elleni védelemről, ezen felül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve fizikai védelméről (hozzáférés és hálózati védelem),
 • az adatállományok sértetlenségéről, rendelkezésre állásáról és bizalmasságáról, valamint helyreállításának lehetőségéről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről,
 • az adatállományok integritásának megőrzéséről,
 • az adatállományok vírusok elleni védelméről,
 • az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül az eltulajdonítás, tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események esetén bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról.

A felhasználói adatok jogellenes kezelésével okozott kárért az adatkezelő a vonatkozó törvényekben előírtak szerint felelős. A felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárfelelősség alól az adatkezelő kizárólag abban az esetben mentesül, ha bizonyítani tudja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

Az NFK általános, polgári felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai az irányadók.

A rögzített adatok nyilvántartásból való törlésére akkor kerül sor, amennyiben a törvényen vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn.

A felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, és kérheti annak helyesbítését, valamint törlését vagy zárolását. A felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen a jogszabályban meghatározott esetben. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

A pályázók által szolgáltatott adatokat az NFK sikeres pályázat estén a fenntartási időszak leteltét követő 30 napig, elutasított pályázatok esetén a kifogás benyújtására rendelkezésre álló időszak leteltét követő 60 napig tárolja.

III. Adatkezelés

Az NFK, mint személyes adatok kezelője (a továbbiakban úgyis, mint: Adatkezelő) a jelen nyilatkozatával tájékoztatja az érintetteket az ÖK rendszer használata során történő adatkezelési gyakorlatáról, a kezelt adatok köréről, a birtokába került személyes adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről és az érintettek jogorvoslati lehetőségeiről.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 4. § (1) bekezdése értelmében személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Az Infotv. 4. § (2) bekezdése értelmében csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

1. Adatkezelő személye, azonosító adatai:

Nemzeti Földügyi Központ (rövidített neve: NFK, székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5., adószáma: 15840369-2-42, statisztikai számjele: 15840369-8413-312-01, törzskönyvi azonosító szám: 840363, képviseli: Nagy János elnök).

Releváns kapcsolattartási adatok:

 • Telefonszám: +36 1 467 6700
 • Faxszám: +36 1 467 6716
 • E-mail cím: nfk(kukac)nfk.gov.hu
 • Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat(kukac)nfk.gov.hu
 • Adatkezelő honlapjának elérhetősége: www.nfk.gov.hu

Adatkezelő a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében jár el a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.), valamint a Központ feladatairól szóló 158/2019 (VI.28.) Korm. rendelet szerinti feladatkörében.

2. Adatkezelés célja:

A Nemzeti Földügyi Központ feladatairól szóló 158/2019 (VI.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a szerinti öntözési koordinációs feladatok kapcsán - személyes adatokat érintően - az Adatkezelő jogszabályban előírt feladatainak elvégzése.

3. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásával történik, figyelemmel az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontjára.

Az érintett, mint nyilvános pályázaton résztvevő az Adatkezelő által rendszeresített hozzájárulás minta formájában írásban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez a regisztráció során.

4. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

A II. Általános rendelkezések címszó alatt írtak szerint.

5. Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés időtartama az adatkezelési célokhoz kapcsolódik, és arra az Infotv., valamint a GDPR hivatkozott rendelkezései vonatkoznak.

6. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás:

Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

7. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

Az érintettek által megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő arra kifejezetten feljogosított munkatársai, illetőleg az eljárásba bevont személy, jogi képviselő férhetnek hozzá.

Az adatok részbeni közérdekűségére figyelemmel felhívjuk figyelmét, hogy közérdekű adatigénylés esetére az NFK az Infotv. 28-31.§ alapján jár el, jogos igénylés esetén az adatot kiadja.

8. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás:

Adatkezelő központi költségvetési szerv, amelynek működése szabályozott, az irattárazás rendjére és az informatikai rendszer(ek) működésére belső szabályozásokat és kontrollokat alkalmaz.

Adatkezelő gondoskodott a birtokába kerülő személyes adatok biztonságáról, megtette továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., a Rendelet, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálat megtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

9. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

Az érintett joga tájékoztatás kérése az adatkezelésről, személyes adatok helyesbítése, személyes adatok kezelésének kötelező idejét – selejtezést, vagy levéltárba adást - követően azok törlése, adatok zárolása, tiltakozás az adatkezelés ellen, adatok kezelésének kötelező idejét – selejtezést, vagy levéltárba adást - követően, valamint jogorvoslat.

Az érintett előzetes tájékozódáshoz való joga: Jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt tájékoztatáson felül az érintett kérelmére az NFK tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, az NFK a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az érintettet a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintteti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is.

Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje azok pontatlansága esetén. Amennyiben a kezelt személyes adatok helyesbítése szükséges, úgy az érintett írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével. Az érintett köteles az NFK által kezelt bármely személyes adatában bekövetkezett változást írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül.

Törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az NFK indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az NFK pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje az Infotv. 20. §-ban meghatározott esetekben. A jogosult írásban kérheti a NFK-tól a személyes adatainak törlését. A törlési kérelmet az NFK abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi az NFK-t. Ha azonban a törölni kért személyes adatra vonatkozólag nincs ilyen kötelezettség, akkor indokolatlan késedelem nélkül teljesíti kérését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az NFK korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
 • az NFK-nak már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

A jogosult írásban kérheti az NFK-tól az adatkezelés korlátozását.

Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az NFK rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az NFK, ha az adatkezelés a GDPR 20. cikkében meghatározott hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog: Az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az NFK bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulását a postai úton, illetve e-mail címeken keresztül megküldött nyilatkozatával vonhatja vissza.

Amennyiben úgy véli, hogy a személyes adatokhoz fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, az érintett panaszával, illetve jogorvoslati igényével az illetékes hatósághoz, illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

A felügyeleti hatóság feladatait Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) látja el, amely felé az érintett panasszal élhet az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat(kukac)naih.hu
URL: http://naih.hu

A NAIH a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

Kérjük az érintetteket, hogy ha úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az érintett jogosultsága annak eldöntése, hogy az adatkezelő székhelye szerint illetékes, avagy a saját lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indít polgári pert, vagy kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) tartalmazza.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa, a kezelt adatokat jogos érdekei érvényesítése érdekében bíróságok és hatóságok előtt felhasználhassa.

Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi.